Regulamin Programu Partnerskiego Ceneo.pl

ARTYKUŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Program partnerski Ceneo.pl został utworzony i jest prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o., w celu promocji usług należących do oferty Serwisu Ceneo.pl za pomocą Kreacji Reklamowych, umieszczanych na Stronach WWW Partnerów.

2. Uczestnictwo w Programie partnerskim Ceneo.pl polega na odpłatnym udostępnieniu Ceneo powierzchni na Stronach WWW, w celu umieszczenia Kreacji Reklamowych prowadzących do Serwisu Ceneo.pl. Ceneo z tytułu udostępnienia powierzchni na Stronach WWW uiszczać będzie na rzecz uczestników Programu partnerskiego Ceneo.pl (Partnerów) wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

3. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

„Program partnerski Ceneo.pl” – oznacza program świadczenia usług przez Partnera na rzecz Ceneo, którego założenia zostały opisane w Regulaminie.

„Ceneo”– oznacza Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), przy ul. Legnickiej 48A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.

„Serwis Ceneo.pl” – prowadzony przez Ceneo pod adresem www.ceneo.pl serwis internetowy służący prezentacji lub promocji i reklamie produktów oferowanych przez sklepy internetowe, a przy zastosowaniu niezbędnych implementacji, także pośredniczeniu w ich sprzedaży.

„Panel administracyjny” – należy przez to rozumieć oprogramowanie, dzięki któremu Partner może zarządzać i korzystać z narzędzi dostępnych w Programie partnerskim Ceneo.pl.

„Kreacja Reklamowa” – należy przez to rozumieć udostępniony w Programie partnerskim w Serwisie Ceneo.pl przez Ceneo kod HTML lub javascript, którego wstawienie na stronę WWW powoduje wyświetlenie linku tekstowego, bannera, panelu reklamowego, lub innej formy reklamy, powodujących przekierowanie na stronę Serwisu Ceneo.pl. Umieszczenie Kreacji Reklamowych na stronach typu Facebook.com oraz na innych stronach serwisów społecznościowych i stronach pozostających pod kontrolą innej osoby możliwe jest za zgodą Ceneo.

„Kampania dedykowana” – Kreacja Reklamowa udostępniana Partnerom przez Ceneo, której indywidualne zasady określone są każdorazowo w Panelu administracyjnym.

„Kliknięcie” – należy przez to rozumieć świadome działanie osoby, nie będącej pod kontrolą Partnera, odwiedzającej Stronę WWW, polegające na aktywacji Kreacji Reklamowej w celu uruchomienia strony internetowej Serwisu Ceneo.pl zdefiniowanej w Kreacji Reklamowej.

„Konwersja” –należy przez to rozumieć zdarzenie, proces lub akcję, która zachodzi po kliknięciu w Kreację Reklamową na stronie WWW Partnera i przekierowaniu Użytkownika Internetu do sklepu internetowego, którego oferta znajduje się w Serwisie Ceneo, odbywające się przy jednoczesnym spełnieniu warunków przyznania prowizji Partnerowi określonych w Regulaminie.

„Prowizja” – należy przez to rozumieć kwotę naliczaną Partnerowi przez Ceneo za pojedynczą Konwersję w Serwisie Ceneo.pl w oparciu o Cennik.

„Wynagrodzenie” – należy przez to rozumieć sumę Prowizji przyznaną Partnerowi przez Ceneo na zasadach określonych w Regulaminie.

„Partner” – należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do Programu partnerskiego Ceneo.pl, z którą Ceneo zawarła umowę odpłatnego udostępnienia powierzchni na Stronie WWW na zasadach określonych Regulaminem. Partnerem Programu partnerskiego nie może być Sklep Internetowy, który zawarł z Ceneo umowę w oparciu o Regulamin Współpracy z Serwisem Ceneo.

„Umowa” – należy przez to rozumieć stosunek prawny jaki powstaje między Ceneo a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.

„Strona WWW” – należy przez to rozumieć stronę internetową Partnera, na której ma zostać wstawiona lub została wstawiona Kreacja Reklamowa. W celu uniknięcia wątpliwości, stroną internetową Partnera, nie jest strona internetowa pozostająca pod kontrolą innej osoby, a także utworzony przez Partnera bądź osobę trzecią profil w serwisach społecznościowych typu: Facebook.com.

„API” – oznacza odrębnie określoną usługę, polegającą na udostępnieniu Partnerowi zestawu funkcji umożliwiających pobieranie informacji dotyczących Serwisu Ceneo.pl, mających na celu tworzenie przez Partnerów indywidualnych form reklamowych. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kreacji Reklamowych stosuje się odpowiednio do indywidualnych form reklamowych przygotowywanych przez Partnerów.

„Cennik” – określający dla danego Partnera wysokość stawki za konwersję, tj. stawki za jednorazowe przekierowanie użytkownika internetu z strony Partnera do stron sklepów internetowych, których oferty znajdują się w Serwisie Ceneo.

„Regulamin” – niniejszy „Regulamin Programu Partnerskiego Ceneo.pl”.

ARTYKUŁ II – ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM CENEO.PL

1. Uczestnikiem Programu partnerskiego Ceneo.pl (Partnerem) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługują prawa do Strony WWW, a która przystąpi do Programu partnerskiego Ceneo.pl poprzez zarejestrowanie się i założenie konta na stronie //partnerzy.ceneo.pl.

2. Partner może mieć tylko jedno konto w Programie partnerskim Ceneo.pl bez względu na liczbę Stron WWW, na których Ceneo udostępnia powierzchnię. W przypadku Partnerów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – dopuszczalne jest posiadanie dwóch kont, z których jedno konto dotyczyć będzie Stron WWW związanych z działalnością gospodarczą Partnera, a drugie konto związane będzie ze Stronami WWW nie związanymi z działalnością gospodarczą Partnera. Dla każdego z takich dwóch kont przewidziana jest odrębna rejestracja. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim Ceneo.pl, bez zgody Ceneo, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez Ceneo z winy Partnera.

3. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu ust. 2, konto może zostać zablokowane przez Ceneo, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

4. Partner musi posiadać tytuł prawny do dysponowania Stroną WWW zgłoszoną do Programu partnerskiego Ceneo.pl, przez cały okres trwania Umowy.

ARTYKUŁ III – ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

1. Zamieszczone na stronie //pp.ceneo.pl informacje Ceneo o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu partnerskiego Ceneo.pl skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do składania ofert, w celu zawarcia Umowy udostępnienia powierzchni na Stronach WWW.

2. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Ceneo powierzchni na Stronie WWW Partnera, na której zamieszczone zostaną wybrane przez Partnera Kreacje Reklamowe. W celu jej zawarcia każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie partnerskim Ceneo.pl winien dokonać następujących czynności:

a) zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie partnerskim Ceneo.pl dostępnymi na stronie //pp.ceneo.pl,

b) dokonać rejestracji w Programie partnerskim Ceneo.pl dostępnej na stronie //partnerzy.ceneo.pl/Account/Register,

c) zapoznać się z Regulaminem Programu partnerskiego Ceneo.pl i dokonać jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola “Akceptuję regulamin Programu Partnerskiego Ceneo”; wybór opcji “Zarejestruj się” powoduje automatyczne założenie konta w Programie partnerskim Ceneo.pl.

3. Strona WWW musi:

a) posiadać znamiona strony kompletnej, wykonanej w sposób niewzbudzający zastrzeżeń, co do jej funkcjonalności i estetyki,

b) być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https,

c) zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony WWW.

d) być prowadzona w języku polskim, z zastrzeżeniem, że Partnerzy prowadzący Strony WWW w obcym języku mogą uczestniczyć w Programie Partnerskim, wyłącznie za zgodą Ceneo.

4. Przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy Partner dokonał rejestracji w Programie partnerskim Ceneo.pl i potwierdził rejestrację kliknięciem w link, który został wysłany na podany przez Partnera adres e-mail.

5. W ramach swoich obowiązków Partner udostępnienia Ceneo określoną powierzchnię na Stronie WWW, w celu zamieszczenia Kreacji Reklamowych oraz utrzymywania Strony WWW w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w postanowieniach niniejszego Regulaminu przez cały czas obowiązywania Umowy.

6. Partner oraz zgłoszone Strony WWW mogą podlegać weryfikacji przez Ceneo przy zawarciu Umowy oraz w czasie jej trwania. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Strony WWW z wymaganiami Regulaminu, weryfikację konta w Programie partnerskim Ceneo.pl, oraz zgodność działań Partnera z Regulaminem i przepisami prawa.

7. Na czas trwania Umowy udostępniany jest Partnerowi Panel administracyjny, dostępny po zalogowaniu na koncie. W ramach Panelu administracyjnego, Partner może wstawiać bądź usuwać kody Kreacji Reklamowych, przeglądać statystyki, oraz zarządzać wypłatami. Dostęp do panelu zarządzającego nie jest możliwy po wygaśnięciu Umowy (niezależnie od przyczyn wygaśnięcia).

ARTYKUŁ IV – OGRANICZENIA TEMATYKI STRON ORAZ NIEDOZWOLONE CZYNNOŚCI

1. Partner zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) umieszczenia na Stronie WWW treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności:

i) treści pornograficznych,

ii) treści naruszających dobra osobiste innych osób,

iii) treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,

iv) treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

b) wykorzystywania Strony WWW w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

i) nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub linków do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawno-autorską,

ii) udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy” bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy a także hiperłącza do nich,

iii) zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,

iv) wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę WWW, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej towarów i usług lub w inny sposób;

c) umieszczenia Kreacji Reklamowych aktywowanych automatycznie po wejściu na Stronę WWW,

d) regularnej i automatycznej aktywacji Kreacji Reklamowych przy pomocy oprogramowania oraz uzyskiwania Kliknięć i Konwersji na drodze umów między użytkownikami Internetu lub za pomocą samodzielnego aktywowania Kreacji Reklamowych oraz umieszczania Kreacji Reklamowych w systemach “pay-to-click” lub “click-harvester” bądź innych systemach, skryptach, programach lub metodach mających na celu wygenerowanie sztucznych Kliknięć i Konwersji,

e) samodzielnego i nieuzgodnionego z Ceneo umieszczenia kodu Kreacji Reklamowych na innej stronie aniżeli Strona WWW, której powierzchnia jest przedmiotem Umowy, w szczególności w okienku typu “pop-up”, “pop-down”, “interstitial” lub innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie strony oraz na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą, jak również w treści wiadomości e-mail, wiadomości typu “Instant Messaging”, wiadomości zamieszczonej na forum dyskusyjnym, księgach gości, komentarzach w blogach oraz innych miejscach nie będących powierzchnią udostępnioną Ceneo na podstawie Umowy,

f) uzależnienia dostępu do usług oferowanych przez Partnera za pośrednictwem Strony WWW Partnera od Kliknięcia, dokonania Konwersji bądź akcji, za którą Partner może mieć naliczoną Prowizję, a także oferowanie jakiekolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za powyższe działania,

g) rozsyłania masowej informacji o Stronie WWW lub przekierowania zawartego w hiperłączu do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Ceneo umieszczenia Kreacji Reklamowych na stronie o charakterze “łańcuszka szczęścia” lub innej stronie służącej do masowego przesyłania, a także umieszczanie Kreacji Reklamowych w sposób powodujący naruszenie zasad pozycjonowania Serwisu Ceneo.pl przez wyszukiwarki internetowej

h) wykorzystywania przekierowywań użytkowników Internetu z reklam uruchomionych w programie Google AdWords,

i) udostępniania w Programie partnerskim Ceneo.pl Strony WWW, której powierzchnia jest już udostępniana w Programie partnerskim Ceneo.pl przez innego Partnera,

j) wykorzystania w Programie partnerskim Ceneo.pl strony, co do której Partner uniemożliwia Ceneo jej weryfikację,

k) naruszenia zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),

l) podejmowania działań mających na celu nieuprawnione zawyżanie kwoty Wynagrodzenia należnego Partnerowi, o którym mowa w artykule V, w szczególności samodzielnego klikania w Kreacje Reklamowe, wywoływania akcji, za które Partner może mieć naliczoną Prowizję lub nakłaniania innych osób do Kliknięć w Kreacje Reklamowe lub wywoływania akcji, za które Partner może mieć naliczoną Prowizję,

m) umieszczania kreacji i linków reklamowych nie wygenerowanych za pomocą panelu administracyjnego lub narzędzia API, oraz ingerowanie w kod linku odsyłającego do Ceneo,

n) działania lub zaniechania Partnera negatywnie wpływają na dobre imię Ceneo lub w inny sposób szkodzą renomie Ceneo.

2. Niezależnie od powyższych postanowień, Kreacja Reklamowa nie może przekierowywać użytkowników Internetu do stron Serwisu Ceneo.pl, na których oferowane są do sprzedaży artykuły erotyczne, wyroby alkoholowe, tytoniowe oraz e-papierosy. W przypadku zgodnej z przepisami prawa reklamy leków OTC zabronione jest przekierowywanie użytkowników do konkretnej apteki czy aptek.

3. Linki tekstowe umieszczane na stronach Partnerów powinny posiadać parametr „nofollow”.

ARTYKUŁ V – WYNAGRODZENIE NALEŻNE PARTNEROWI

1. Za udostępnienie powierzchni na Stronie WWW w związku z zamieszczeniem na niej Kreacji Reklamowych Partner będzie otrzymywał Wynagrodzenie ustalane według zasad przyznawania Prowizji, o których mowa w punktach poniższych.

2. W przypadku gdy Kliknięcie przez użytkownika Internetu w Kreację Reklamową Partnera spowoduje przeniesienie go do stron Serwisu Ceneo.pl, nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym, użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera:

a) do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub

b) do momentu, kiedy użytkownik Internetu kliknie w Kreację Reklamową z identyfikatorem innego Partnera (w takiej sytuacji użytkownik Internetu zostaje automatycznie przypisany do innego Partnera), lub

c) do momentu, kiedy użytkownik Internetu kliknie w link lub formę reklamową nieposiadającą identyfikatora Partnera (w takiej sytuacji użytkownik Internetu nie zostaje przypisany do żadnego Partnera).

3. Czas ważności pliku cookie widoczny jest dla Partnerów w Panelu administracyjnym i może ulegać zmianie. O przedmiotowych zmianach każdorazowo Partner zostanie poinformowany komunikatem w Panelu administracyjnym, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

4. Partnerowi naliczana jest prowizja od:

a) przekierowań użytkownika Internetu ze stron Serwisu Ceneo.pl do stron sklepów zarejestrowanych w Serwisie Ceneo.pl, wówczas gdy użytkownik Internetu:

i) odwiedził Serwis Ceneo.pl wchodząc tam bezpośrednio, tzn. wpisując adres domeny Serwisu Ceneo.pl w przeglądarce internetowej lub wybierając link z listy zapisanych linków w przeglądarce internetowej, posiadając ważny plik cookie, o którym mowa w ust. 2a lub,

ii) odwiedził Serwis Ceneo.pl klikając na Kreację Reklamową z identyfikatorem danego Partnera, posiadając ważny plik cookie, o którym mowa w ust. 3a.

b) zamówień dokonanych przez użytkowników Internetu na produkty sprzedawane w sklepie zarejestrowanym w Serwisie Ceneo.pl, złożone za pośrednictwem Serwisu Ceneo.pl, gdy:

i) odwiedził Serwis Ceneo.pl wchodząc tam bezpośrednio, tzn. wpisują adres domeny Serwisu Ceneo.pl w przeglądarce internetowej lub wybierając link z listy zapisanych linków w przeglądarce internetowej, posiadając ważny plik cookie, o którym mowa w ust. 2a lub,

ii) użytkownik Internetu odwiedził Serwis Ceneo.pl klikając na Kreację Reklamową z identyfikatorem danego Partnera, posiadając ważny plik cookie, o którym mowa w ust. 3a.

c) zamówień dokonanych przez użytkowników Internetu na produkty sprzedawane w sklepie za pomocą usługi „Kup Teraz” (Koszyka). Prowizja odnotowywana jest na koncie Partnera wówczas gdy transakcja użytkownika zostanie sfinalizowana i dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W momencie odstąpienia użytkownika od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zwrotu produktu sklepowi, Ceneo uprawnione jest do potrącenia naliczonej w usłudze „Kup Teraz” prowizji.

5. Wysokość Prowizji określa Cennik stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu i jest on dostępny po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego. Wysokość Prowizji jest widoczna dla Partnera w Panelu administracyjnym i może być ustalana przez Ceneo indywidualnie dla każdego Partnera. Okazjonalnie Ceneo może organizować promocje dotyczące naliczania prowizji, promocje takie, w szczególności Kampanie dedykowane nie stanowią zmiany Cennika.

6. Ceneo.pl stosuje mechanizm eliminowania Konwersji z IP Partnera oraz Konwersji, które uznaje za nieprawidłowe lub powtórzone. Za takie Konwersje nie jest naliczana prowizja.

7. Za udostępnienie powierzchni na Stronie WWW w związku z zamieszczeniem na niej Kreacji Reklamowych w ramach Kampanii dedykowanej Partner będzie otrzymywał Wynagrodzenie określone według zasad ustalonych dla każdej z Kampanii dedykowanej.

8. W przypadku gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota, Ceneo zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty salda Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej.

ARTYKUŁ VI – WYPŁATA ŚRODKÓW

1. Partner może dokonać każdorazowo wypłat środków zgromadzonych w ramach Programu partnerskiego Ceneo.pl po uzyskaniu salda na koncie w wysokości minimum 100 zł. Partner może dokonywać wypłat środków zgromadzonych w ramach Programu Partnerskiego do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Aby Ceneo dokonała wypłaty, Partner musi zgłosić chęć wypłaty środków w Panelu administracyjnym, gdzie zobowiązany jest do zdefiniowania danych, o których mowa w punktach poniżej. Przedmiotowe dane Partner powinien uzupełnić w Panelu administracyjnym – “Płatności Dane do przelewu”. Jeżeli dane do wypłat nie zostaną zdefiniowane, Partner może jedynie gromadzić środki w Programie partnerskim Ceneo.pl, które będą dodawane do salda Partnera. Do czasu uzupełnienia danych nie będzie możliwości dokonania wypłaty i Partner nie może tymi środkami w żaden sposób dysponować, dokonywać jakichkolwiek potrąceń itp.

3. Dane do wypłat muszą być kompletne i powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy, numer NIP, (a w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej – PESEL wraz z numerem dokumentu tożsamości), REGON lub KRS oraz numer rachunku bankowego w formacie IBAN (26 cyfr). Dane do wypłat są zapisywane w bazie Programu partnerskiego Ceneo.pl i mogą być edytowane przez Partnera w dowolnym momencie trwania Umowy. Edycja danych nie może prowadzić do zmiany Partnera.

4. W przypadku gdy Partnerem jest przedsiębiorca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Ceneo w formie elektronicznej bądź listownej:

a) kopii odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,

b) kopii zaświadczenia potwierdzającego, że Partner jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w przypadku podatników VAT czynnych lub,

c) oświadczenia, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym – w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;

d) dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (np. rejestracja w rejestrze przedsiębiorców) przetłumaczonego na język polski – w przypadku Partnerów posiadających siedzibę poza Polską,

e) potwierdzenie nadania numeru VAT – w przypadku Partnerów posiadających siedzibę poza terytorium Polski.

5. Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub spółką w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych zobowiązany jest dołączyć:

a) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa miejsca zamieszkania lub siedziby Partnera),

b) potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług (zgłoszenia jako podatnika podatku od wartości dodanej w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania Partnera innym niż Polska) – w przypadku podatników VAT czynnych lub,

c) oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym – w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.

6. W przypadku zmiany po stronie Partnera danych, o których mowa w ust. 4 lub 5 niniejszego artykułu, Partner zobowiązany jest poinformować o tym Ceneo załączając dokumenty obejmujące dane, które uległy zmianie.

7. Kwota wypłaty weryfikowana jest pod kątem przestrzegania warunków Umowy przez Partnera, w szczególności prawidłowości Konwersji. W przypadku negatywnej weryfikacji (stwierdzenia naruszenia warunków Umowy), Ceneo może:

a) wstrzymać dokonanie wypłaty – w takie sytuacji płatność zostaje odrzucona, a wartość salda prowizji jest pomniejszana o wysokość zadeklarowanej wypłaty,

b) zablokować konto Partnera. Zablokowanie oznacza brak możliwości zalogowania się do Panelu administracyjnego i zaprzestanie naliczania prowizji w czasie blokady konta. Blokada konta Partnera może zostać cofnięta,

c) wypowiedzieć Umowę.

8. Pozytywna weryfikacja zgłoszonej wypłaty, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 do 7 powyżej, oznacza przyznanie Wynagrodzenia należnego Partnerowi.

9. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (w przypadku Partnera będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym) lub rachunku.

10. Ceneo po otrzymaniu faktury lub rachunku i sprawdzeniu poprawności dokumentów dokonuje wypłaty wynagrodzenia.

11. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Panelu administracyjnym.

12. Wypłata Wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od doręczenia Ceneo poprawnie wystawionej faktury VAT lub rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ceneo.

13. Partner niebędący podatnikiem VAT czynnym, z poziomu Panelu administracyjnym ma możliwość wygenerowania rachunku, na którym kwota zgromadzonych środków jest kwotą brutto i jest równa z saldem konta Partnera w Programie partnerskim Ceneo.pl w chwili dokonywania wypłaty.

14. Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym generuje własną fakturę VAT, na której do kwoty zgromadzonych środków w Programie partnerskim Ceneo.pl zostaje doliczona kwota należnego podatku VAT, a saldo konta Partnera w chwili wypłaty środków jest kwotą netto. Ceneo akceptuje dwie możliwości dostarczenia faktur i rachunków, o których mowa w punkcie 13:

a) za pomocą tradycyjnej korespondencji wraz z podpisem na adres oddziału tj. Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54 – 202 Wrocław,

b) załączenie faktury w systemie Programu Partnerskiego,

15. Partner w każdej chwili obowiązywania Umowy może kontrolować stan Prowizji skumulowanych na swoim koncie w Programie partnerskim Ceneo.pl, w Panelu administracyjnym.

16. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. Ceneo nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

17. Na odrębnie ustalonych zasadach Faktury VAT lub rachunki dokumentujące usługi Partnera mogą być wystawiane w imieniu Partnera przez upoważnioną do tego inną osobę.

ARTYKUŁ VII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CENEO ORAZ PARTNERA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Ceneo nie ponosi odpowiedzialności za:

a) brak możliwości uznania Konwersji w wyniku usunięcia/zmodyfikowania przez osobę korzystającą z Kreacji Reklamowej pliku zawierającego “cookie” z informacją o sposobie pozyskania Konwersji, otrzymanego po Kliknięciu na Kreację Reklamową lub nie korzystaniu przez tą osobę z technologii “cookie”,

b) problemy techniczne związane z wyświetlaniem Kreacji Reklamowych, naliczaniem Kliknięć, zaliczaniem Konwersji lub przekierowywaniem odwiedzających Strony WWW Partnera,

c) wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu partnerskiego Ceneo.pl, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

d) utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie partnerskim Ceneo.pl,

e) szkody doznane przez Partnera pośrednio związane z udziałem w Programie partnerskim Ceneo.pl (w szczególności za utratę potencjalnych zysków przez Partnera).

2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy i Regulaminu. Ceneo przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.

3. W przypadku naruszenia postanowień Artykułu II lub IV, V Regulaminu, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie Ceneo może żądać od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Ceneo odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.

4. W przypadku naruszeń uznanych przez Ceneo za naruszenia mniejszej wagi, Ceneo.pl sp. z o.o. może zablokować konto Partnera i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację konta. Blokada konta oznacza wygaśnięcie funkcji Programu partnerskiego Ceneo.pl, tj. brak dostępu do Panelu administracyjnym oraz wstrzymanie naliczania Partnerowi Prowizji z tytułu udziału w Programie partnerskim Ceneo.pl.

5. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu, wszelkie środki przewidziane niniejszym Regulaminem stosowane będą według uznania Ceneo w odniesieniu do jednego albo obu kont Partnera.

6. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu partnerskiego Ceneo.pl oraz kwestie związane z realizacją Programu partnerskiego Ceneo.pl wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników Ceneo w trybie dostępnych na stronie Program partnerski Ceneo.pl.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy na warunkach określonych w Regulaminie, rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu.

ARTYKUŁ VIII – ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Ceneo zapewnia ochronę danych osobowych Partnera oraz informacji dotyczących zawartej Umowy i sposobu jej realizacji przed zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnioną modyfikacją ze strony osób trzecich.

2. Ceneo przetwarza dane osobowe (Partnerów, przedstawicieli Partnerów) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

3. Administratorem danych osobowych Partnerów i przedstawicieli Partnerów (będących osobami fizycznymi) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przekazanych Ceneo w związku z wykonywaniem Programu Partnerskiego, jest Ceneo.

4. Dane osobowe Partnerów oraz ich przedstawicieli (w tym osób wskazanych Ceneo jako osoby do kontaktu) zbierane są przez Ceneo podczas rejestracji do Programu Partnerskiego, a także później, w trakcie wykonywania umowy zawartej z Partnerami.

5. Dane osobowe Partnerów i ich przedstawicieli przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej w ramach Programu Partnerskiego. Obejmuje to także obsługę zapytań i skarg Partnerów lub ich przedstawicieli, dokonywanie rozliczeń z Partnerami, analizę i badanie sposobu wykonywania umów przez Partnerów, a ponadto przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Podanie danych przez Partnerów lub ich przedstawicieli jest niezbędne tylko w zakresie wynikającym z formularza rejestracyjnego do Programu Partnerskiego oraz wskazanym w niniejszym regulaminie i stanowi wymóg umowny. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

7. W związku z wykonywaniem umów z Partnerami Ceneo nie udostępnia i nie przekazuje Partnerom danych osobowych użytkowników serwisu Ceneo.pl.

8. Ceneo zapewnia Partnerom i przedstawicielom Partnerów realizację uprawnień wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Ceneo zapewnia Partnerom i przedstawicielom Partnerów możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Partnerzy i przedstawiciele Partnerów mają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Ceneo czynności związane z obsługą Programu Partnerskiego.

10. Ceneo wykorzystuje usługę reCAPTCHA Google Inc. w celu sprawdzenia, czy osoba rejestrująca się lub logująca się do strony internetowej Programu Partnerskiego, jest osobą fizyczną. Działanie to ma na celu zapobieganie wykorzystaniu funkcjonalności strony internetowej Ceneo przez zautomatyzowane programy komputerowe (boty) zaprojektowane do rozsyłania spamu (niechcianej korespondencji handlowej). IP adres komputera Partnera lub przedstawiciela Partnera jest wówczas przekazywany do Google. Google anonimizuje te dane, pozostawiając sobie tylko część adresu IP komputera Partnera lub jego przedstawiciela. W wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP komputera jest przekazywany na serwer Google w USA i dopiero wtedy poddawany anonimizacji. Google Inc. przystąpił do programu US – UE Privacy Shield („Tarcza prywatności”), potwierdzając stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych.

11. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów są przetwarzane przez Ceneo przez okres obowiązywania umowy zawartej z Partnerem i zobowiązań z niej wynikających, a następnie – w ograniczonym zakresie – przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem takiej umowy, lub na podstawie przepisów rachunkowych i podatkowych.

12. Dane osobowe Partnerów i przedstawicieli Partnerów są chronione przez Ceneo przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

13. Partner zobowiązany jest zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli Ceneo, udostępnianych Partnerowi w celu wykonania umowy w Programie Partnerskim.

14. Ceneo w ramach wykonywania umowy w Programie Partnerskim może także stosować pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” są wykorzystywane w celu wykonania umowy z Partnerem, w tym zliczania przekierowań użytkownika Internetu ze stron Partnera do serwisu Ceneo.pl. Szczegółowe zasady wykorzystania plików „cookies” określone są w „Informacjach o cookies”.

ARTYKUŁ IX – DOSTĘP DO API

1. Celem API jest inspirowanie, rozwijanie umiejętności oraz umożliwienie Partnerom tworzenia własnych kreacji reklamowych.

2. Partner ma prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do API, poprzez kontakt z Ceneo.pl za pomocą adresu dostępnego na stronach internetowych Panelu administracyjnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Partner otrzymuje klucz API, umożliwiający korzystanie z API. Ceneo ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do API w ocenie Ceneo nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Ceneo bądź jej partnerów.

3. Partner, który otrzymał klucz API, określony w ust. 2, ponosi wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Partnera rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.

4. Partner może wykorzystać informacje pobierane przez API wyłącznie w celu promowania serwisów Ceneo, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Każde inne wykorzystanie API jest zabronione.

5. Ceneo zastrzega sobie prawo wyłączenia klucza API oraz wprowadzenia ograniczeń dostępu w przypadkach naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Ceneo nie gwarantuje ciągłości działania API, jednakże dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie API.

7. Partner nie jest uprawniony do modyfikowania treści zwracanych przez metody API.

8. W przypadku zablokowania dostępu API do klucza Partner zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych pobranych przez API.

ARTYKUŁ X – ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie partnerskim Ceneo.pl przy użyciu więcej niż jednej Strony WWW, wypowiedzenie Umowy dotyczy udziału w Programie partnerskim Ceneo.pl w zakresie wszystkich zgłoszonych przez Partnera Stron WWW, chyba, że z treści wypowiedzenia jednoznacznie wynika co innego. Do wypowiedzenia Umowy w zakresie niektórych tylko Stron WWW Partnera przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 2 miesięcy do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Umowy lub dokonania zmian w Stronie Internetowej Partnera, Ceneo zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu Ceneo może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy).

5. Ceneo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

a) jeśli w okresie 3 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie złoży żadnego wniosku dotyczącego Produktu, nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie Wynagrodzenie nie będzie mu należne;

b) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Wynagrodzenie naliczone Partnerowi nie przekroczy co najmniej 100 złotych brutto.

6. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Partner zachowuje prawo do Wynagrodzenia w odniesieniu do tych pozyskanych użytkowników Serwisu Ceneo.pl, którzy dokonają działania prowadzącego do Konwersji przed wygaśnięciem Umowy. Jeżeli jednak kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy byłaby mniejsza niż kwota 50 zł, wynagrodzenie nie będzie Partnerowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem konta Partnera. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, wysokość wypłaty Wynagrodzenia należnego Partnerowi, nie podlega postanowieniom wskazanym w art. VI. ust. 1 Regulaminu.

8. W chwili wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek tytułu, Partner zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Kreacje Reklamowe ze Stron WWW.

9. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Partner może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Partner wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Programu partnerskiego Ceneo.pl, w szczególności gdy zamieścił Kreacje Reklamowe na zgłoszonych Stronach WWW.

ARTYKUŁ XI – WAŻNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

1. Ceneo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 15 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Ceneo wygasa, zgodnie z art. X ust.1.

2. Partner zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu pod adresem //pp.ceneo.pl/regulamin/ i zapoznawać się z nimi.

3. Ceneo zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu partnerskiego Ceneo.pl w całości bez konieczności podawania przyczyny.

4. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie partnerskim Ceneo.pl.

Terms and Conditions of Ceneo.pl Partner Program

ARTICLE I – GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

1. Participation in the Ceneo.pl Partner Program is based on giving Ceneo.pl sp. z o.o. a paid access to space on Websites in order to place Advertising Creations run by the Ceneo.pl Service. For the provision of the space on the Websites, Ceneo.pl sp. z o.o. will pay the participants of the Ceneo.pl Partner Program (Partners) a Remuneration based on the conditions and in the manner described in these Terms and Conditions. The administrator of your personal data is Ceneo.pl sp. z o.o.

2. Expressions used in these Terms and Conditions shall have the following meanings:

„Ceneo.pl Partner Program” – means a program of providing services for Ceneo by the Partner, the regulations of which are described in these Terms and Conditions.

"Ceneo”– refers to Ceneo.pl sp. z o.o. with headquarters in Poland, Wrocław, ul. Legnicka 48A, 54-202 entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the City of Wrocław Fabryczna, 6th Economical department of National Court Register under the identification number KRS:  0000634928, with tax number PL 525-26-74-781

„Service Ceneo.pl” – managed by Ceneo.pl sp. z o.o at the ceneo.pl address, is an Internet service dedicated to presenting, promoting and advertising products offered by Online Shops and, with the use of the necessary implementations, also to mediating in these sales.

„Administrative Panel” – should be understood as software that enables the Partner to manage and use the tools available in the Ceneo.pl Partner Program.

„Advertising Creation” – should be understood as HTML or JavaScript code made available within the Ceneo.pl Partner Program, the publication of which on a Website results in the display of a text link, banner, advertising display, or other forms of advertising, causing redirections to the Ceneo.pl website. Placing Advertising Creation on pages like Facebook.com and other social media sites and sites under the control of other persons is possible with the consent by Ceneo.

„A Dedicated campaign” – Advertising Creation shared with Partners by Ceneo the individual principles of which are defined in each case in the Administrative Panel.

„Clicking” – should be understood as a deliberate action of a person, not being under the control of the Partner, visiting Websites, involving the activation of an Advertising Creation to launch the Ceneo.pl website defined in the Advertising Creation.

“Conversion ” - should be understood as an event, process or action that occurs after clicking on the Advertising Creation on the Partner's website and redirecting the Internet User to the online store whose offer is on the Ceneo Website, taking place while meeting the conditions for granting commission to the Partner specified in the Regulations.

„Commission” – should be understood as an amount due to the Partner by Ceneo for a single Conversion in the Ceneo.pl, based on the Price List.

„Remuneration” – should be understood as the sum of the Commissions granted to the Partner by Ceneo on the terms specified in these Terms and Conditions.

„Partner” – should be understood as a person who joined the Ceneo.pl Partner Program, who Ceneo entered into an agreement with for paid access to space on their Website on the terms specified in the Terms and Conditions. An Internet Shop that has signed a contract with Ceneo based on the Terms and Conditions of Cooperation with the Ceneo Service cannot be a Partner of the Partner Program.

„Agreement” – should be understood as a legal relationship that arises between Ceneo and the Partner under these Terms and Conditions.

„Website” – should be understood as the Partner’s Website, where the Advertising Creation is to be inserted or has been inserted.In order to avoid any confusion, the Partner’s website is not a website under the control of another person, as well as it is not a profile on social networking sites such as: Facebook.com created by the Partner or a third party.

„API” – means a separately specified service consisting in the provision to the Partner of a set of functions that give access to information relating to the Ceneo.pl Service in order to enable the Partner to develop individual forms of advertising.The provisions of these Terms and Conditions on Advertising Creation shall apply accordingly to individual forms of advertising prepared by the Partners.

“Price list ” - determining the amount of the conversion rate for a given Partner, i.e. the rates for a one-time redirection of the Internet User from the Partner's Website to the websites of online stores whose offers are on the Ceneo Website.

„Terms and Conditions” – these „Terms and Conditions of Ceneo.pl Partner Program”.

ARTICLE II – RULES OF PARTICIPATION IN THE CENEO.PL PARTNER PROGRAM

1. An adult natural person or a legal person or an organizational unit without legal personality, which has the rights to a Website and which has joined the Ceneo.pl Partner Program by registering and creating an account at //partnerzy.ceneo.pl may become a participant of the Ceneo.pl Partner Program (Partner)

2. A Partner may only have one account in the Ceneo.pl Partner Program regardless of the number of Websites on which they provides surface for Ceneo. For Partners who are natural persons engaged in economic activities – it is acceptable to have two accounts, one of which will concern Websites related to the Partner’s business and the other which will be associated with Websites not related to the Partner’s business. For each of these two accounts a separate registrations is needed. It is unacceptable to open accounts in the Ceneo.pl Partner Program without the consent of Ceneo if the first Agreement was terminated by Ceneo as a result of the fault of the Partner.

3. In the event of a breach of the paragraph 2 by the Partner, the said account may be blocked by Ceneo and may also result in an immediate termination of the Agreement.

4. The Partner must have the legal right to the Website submitted to the Ceneo.pl Partner Program throughout the duration of the Agreement.

ARTICLE III – RULES FOR ENTERING INTO THE AGREEMENT

1. Information posted by Ceneo on //pp.ceneo.pl about the possibility and terms and conditions of joining the Ceneo.pl Partner Program aimed at potential Partners constitute an invitation to apply in order to conclude the Agreement to provide space on a Website.

2. The subject of the Agreement is giving Ceneo access by the Partner to space on the Partner’s Website, where Advertising Creations selected by the Partner will be published. For its conclusion, anyone interested in participating in the Ceneo.pl Partner Program should perform the following steps:

a) familiarize themselves with basic information about the Ceneo.pl Partner Program available on //pp.ceneo.pl,

b) register in the Ceneo.pl Partner Program which is available at //partnerzy.ceneo.pl/Account/Register,

c) read the Terms and Conditions of the Ceneo.pl Partner Program and accept it by checking the „I accept the terms and conditions of the Ceneo.pl Partner Program” field; selecting the „Register” option automatically results in creating an account in the Ceneo.pl Partner Program

3. The Website must:

a) have the hallmarks of a complete website, created in a way not generating doubts as to its functionality and aesthetics.

b) be placed and maintained on a publicly accessible server and be created with a technique allowing its operation through http or https protocols

c) contain a specificable subject, which also does not affect the provisions of these Terms and Conditions, the Polish law and moral standards. The Partner has overall responsibility for the contents of the Website.

d) be conducted in Polish, with the proviso that the partners running web sites in a foreign language can participate in the Partner Program but only with the consent by Ceneo.

4. It is understood that the Agreement is concluded when the Partner has registered in the Ceneo.pl Partner Program and has confirmed the registration by clicking on the link that was sent to the e-mail address provided by the Partner.

5. As part of their duties the Partner provides Ceneo a specified surface on the Website where the Advertising Creation is to be published and maintains the Website in a state corresponding to the requirements specified in the provisions of these Terms and Conditions throughout the duration of the Agreement.

6. The Partner and submitted Websites can be verified by Ceneo at the conclusion of the Agreement and during its duration. The verification process may include, among others: the verification of the Websites’s compliance with the requirements of the Terms and Conditions, the verification of the account within the Ceneo.pl Partner Program and the verification of the compliance of the Partner’s activities with the Terms and Conditions and applicable laws.

7. The Administrative Panel is made available to the Partner for the duration of the Agreement. It is available after logging into the Partner’s account. Within the Administrative Panel, the Partner can insert or remove the codes of the Advertising Creation, view statistics and manage payments. Access to the Administrative Panel is not possible after the expiration of the Agreement (regardless of the reasons for the expiration).

ARTICLE IV – LIMITATIONS ON WEBSITE CONTENT AND ILLICIT ACTIVITIES

1. Partner is obliged to refrain from:

a) placing content that violates the law or moral standards on the Website, in particular:

i) pornography,

ii) the content that infringes personal rights of others,

iii) incitement to hatred, racism, xenophobia and conflicts between peoples or religions,

iv) content that infringes copyright or other intellectual property rights, or encourages copyright infringement, including the provision of information or materials which may serve infringement of copyright or other intellectual property rights;

b) using the Website to illegal or morally wrong ends, and in particular:

i) unauthorized sharing in any way of files or of links to files, music or literary texts and other works under copyright or mediating the illegal sharing of materials protected by copyright,

ii) providing content that is harmful, such as. viruses, „Trojan horses”, data containing „bugs” or other harmful or destructive elements and hyperlinks to them,

iii) posting content or taking other actions violating the rules of fair competition, including unfair ranking in search engines,

iv) misleading the Website visitors, in particular with regard to its trustee, the source of presented goods and services or otherwise;

c) placing the Advertising Creations which are activated automatically when entering the Website

d) regular and automatic activation of Advertising Creations using software and receiving Clicks and Conversions through agreements with Internet users or by self-activation of Advertising Creations and placing Advertising Creations in „pay-to-click” or „click-harvester” or other systems, scripts, programs or methods aimed at generating artificial Clicks and Conversions.

e) independent and not discussed with Ceneo placing of the code of an Advertising Creation on a different page than the Website, the surface of which is subject to the Agreement, in particular in the „pop-up”, „pop-down”, „interstitial” windows or other non-static and nonintegral element of the Website and on a separate website which opens simultaneously with the appropriate Website, as well as in the body of the e-mail messages like „Instant Messaging”, a message posted on a discussion forum, guestbooks, comments on blogs and other places that are not surfaces shared with Ceneo based on the Agreement,

f) conditioning the access to the services offered by the Partner through the Website on the need to Click, making a Conversion or performing any other action which the Partner will receive the Commission for, as well as offering any tangible or intangible benefits, including benefits for the site owner or others in return for actions mentioned above,

g) sending mass broadcasts about the Website or sending redirects contained in a hyperlink to Internet users (ie. spamming), using any medium (e-mail, mailing lists, newsgroups, instant messaging, IRC, etc.) or independent and not discussed with Ceneo placement of the Advertising Creation on a „chain letter” type of a website or any other website used for mass transfer, and the placement of Advertising Creations in a manner that violates the rules of positioning of the Ceneo Service by search engines,

i) sharing a Website within the Ceneo.pl Partner Program the surface of which is already used in the Ceneo.pl Partner Program by another Partner,

j) using a website in the Ceneo.pl Partner Program Ceneo.pl which the Partner prevents Ceneo verification of,

k) breaching of the provisions of the Act of 18 July 2002 on electronic services (Journal of Laws No. 144, item. 1204),

l) taking measures aiming at unauthorized overstating the amount of Remuneration payable to the Partner referred to in Article V, in particular independent Clicking on Advertising Creations, evoking actions for which the Partner may be paid a Commission or inducing others to Clicking in Advertising Creations or evoking actions for which the Partner may be paid a Commission,

m) placing the Advertising Creations and advertising links not generated by means of the Administrative Panel or API tools and interfering in the code of the link redirecting to Ceneo,

n) the Partner's actions or omissions negatively affect Ceneo's good name or otherwise damage Ceneo's reputation.

2. Notwithstanding the foregoing, the Advertising Creation cannot redirect the Website users to the Ceneo.pl page where erotic articles, spirits, tobacco and e-cigarettes are offered for sale. When advertising OTC drugs in accordance with the law, it is forbidden to redirect users to a specific pharmacy or pharmacies.

3. Text-based links placed on Partners’ sites should have the „nofollow” parameter set.

ARTICLE V – REMUNERATION DUE TO PARTNER

1. For providing space on the Website in connection with publishing the Advertising Creation on it, the Partner will receive Remuneration determined according to the rules of granting Commissions, referred to in paragraphs below.

2. When an Internet user’s Click on the Advertising Creation of the Partner redirects him or her to the Ceneo.pl website, it will mark the Internet user with the Partner’s ID and store this information in a cookie on the Internet user’s computer. Therefore, the Internet user will be assigned to the Partner:

a) until the time of the expiry of the cookie or

b) up to the moment when the Internet user Clicks on Advertising Creation with another Partner’s ID (in this case the Internet user is automatically assigned to the other Partner), or

c) up to the moment when the Internet user Clicks on a link or a form of advertising not having any Partner’s ID (in this case the Internet user is not assigned to any Partner).

3. Cookie expiration time is visible for Partners in the Administrative Panel and is subject to change. The Partner will be notified about subject changes each time by means of a Message in the Administrative Panel, referred to in the preceding sentence.

4. Partner’s commission is calculated from:

a) redirects of Internet users from the Ceneo.pl website to online shops registered in Ceneo.pl Service, when the Internet user:i) visited the Ceneo.pl Service by going there directly, ie. by typing the domain address of the Ceneo.pl Service in a web browser, or by selecting a link from the list of saved links in the web browser, having a valid cookie, referred to in paragraph. 2a or

ii) visited the Ceneo.pl website by clicking on the Advertising Creation with the Partner’s ID, having a valid cookie, referred to in paragraph. 2a.

b) orders made by Internet users on products sold in a shop registered in the Ceneo.pl Service submitted through the Ceneo.pl Service when:

i) the Internet user visited the Ceneo.pl website going there directly, ie.by typing the domain address of the Ceneo.pl Service in a web browser, or by selecting a link from the list of saved links in the web browser, having a valid cookie, referred to in paragraph. 2a or,

ii) the Internet user visited the Ceneo.pl website by clicking on the Advertising Creation with the Partner’s ID, having a valid cookie, referred to in paragraph. 2a.

c) orders placed by internet users on products sold in a shop by means of the „Buy Now” (Cart) option. The commission is recorded on the Partner’s account when the user’s order is finalized and the contract of sale is concluded. In the case of user’s withdrawal from the sales contract without stating a reason and without returning the product to the shop, Ceneo is entitled to deduct the commission calculated within the „Buy Now” service.

5. The amount of the Commission is set out in the Price List which is an integral part of these Regulations and is available after logging in to the Administrative Panel. The amount of the Commission is visible to the Partner in the Administrative Panel and can be determined by Ceneo individually for each Partner. Occasionally, Ceneo may organize promotions regarding the calculation of commissions, such promotions, in particular dedicated campaigns, shall not constitute a change in the Price List.

6. Ceneo.pl applies Conversion elimination mechanism from the Partner’s IP and the Conversion which it considers inaccurate or repeated. Commission will not be charged for such Conversions.

7. For providing space on the Website in connection with the publishing of the Advertising Creation on it within a dedicated Campaign the Partner will receive Remuneration determined according to the rules established for each Dedicated Campaign.

8. In case when due to a technical error, the Partner is charged with an incorrect amount, Ceneo reserves the right to adjust the Partner’s account balance, which Ceneo will immediately inform the Partner of via email.

ARTICLE VI – PAYOUT OF FUNDS

1. The Partner can make payouts of funds collected under the Ceneo.pl Partner Program each time the balance on the account amounts to a minimum of 100 PLN. The Partner may withdraw funds accumulated under the Affiliate Program up to the 15th of each month.

2. In order for Ceneo to make a payment, the Partner must report the desire to withdraw funds in the Administrative Panel, where the Partner is required to define data referred to in the following paragraphs. These data should be complement by the Partner in the Administrative Panel – „Payments Data for Transfer”. If the data for payments are not defined, the Partner can only gather resources within the Ceneo.pl Partner Program, which will be added to the Partner’s balance. Until the data is completed it will not be possible to make payouts and the Partner will not be able to dispose of or make any deductions etc. of the amount.

3. Data for withdrawals must be complete and should include: name and surname or company name, address or registered office of the company, VAT number, social security number and identity card number, REGON or KRS as well as bank account number in IBAN (26 digits). The data for payments are recorded in the database of the Ceneo.pl Partner Program and can be edited by the Partner at any time during the Agreement. Data editing may not lead to a change of the Partner.

4. If the Partner is an entrepreneur who is registered as an active VAT payer, the Partner is obliged to deliver to the Ceneo office, electronically or by letter:

a) a copy of an extract from the Business Activity Central Register and Information Record or KRS,

b) a copy of the certificate stating that the Partner is registered as an active VAT payer in the case of active VAT payers or,

c) a statement that the Partner is not a registered active VAT payer – in the case of Partners who are exempt from VAT,

d) a document confirming economic activity (eg. registration in the register of entrepreneurs) translated into Polish – in the case of Partners established outside of Poland,

e) certificate of VAT number assignment – in the case of Partners established outside of Poland.

5. The Partner who is not an entrepreneur within the meaning of the Act on Freedom of Business Activity or a company within the meaning of the Code of Commercial Companies must include:

a) a statement that the Partner is not an entrepreneur within the meaning of the Act on Freedom of Business Activity (is not an entrepreneur within the meaning of the law of residence or headquarters location of the Partner)

b) the certificate of registration of the Partner as a tax payer of the tax on goods and services (registration as a VAT payer in the country of residence other than Poland) – in the case of active VAT payers or,

c) a statement that the Partner is not a registered active VAT payer – in the case of Partners exempt from VAT.

6. In the case of changes in the Partner’s data referred to in paragraph. 4 or 5 of this Article, the Partner is obliged to inform Ceneo about the changes attaching documents that include data that has changed.

7. The amount of the payment is verified for the Partner’s compliance with the terms of the Agreement, in particular the correctness of Conversion. In the case of negative verification (finding a violation of terms of the Agreement), Ceneo can:

a) suspend the payout – in this case the payment is rejected, and the value of the commission balance is reduced by the amount of the payment declared.

b) block the Partner’s account. Blocking means the inability to log into the Administrative Panel and the cessation of charging commissions during the block. The block on the Partner’s account may be withdrawn,

c) terminate the Agreement.

8. Positive verification of a declared payout, being in accordance with the provisions of paragraphs 1 to 7 above, means granting the Partner the due Remuneration.

9. The Remuneration shall be paid on the basis of a properly issued VAT invoice (in case of the Partner who is a registered active VAT payer) or a receipt.

10. Ceneo upon receipt of an invoice or a receipt and validation of the documents shall pay the Remuneration.

11. The Remuneration shall be paid to the bank account indicated by the Partner in the Administrative Panel.

12. The Remuneration shall be paid within 14 days of receipt by Ceneo of a properly issued VAT invoice or a receipt. The payment date shall be the date of debiting the Ceneo account.

13. The Partner who is not an active VAT payer is able to generate a receipt in the Administrative Panel on which the amount of funds raised is the gross amount and is equal to the Partner’s account balance in the Ceneo.pl Partner Program at the time of the payment.

14. Partner who is a registered active VAT payer generates his own VAT invoice on which an additional fee for payable VAT is added to the amount of funds gathered in the Ceneo.pl Partner Program, and the Partner’s account balance at the time of payout is the net amount. Ceneo accepts two possibilities of sending invoices and bills referred to in section 13:

a) via traditional correspondence, with a signature, sent to the address: Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław,

b) attach an invoice in the affiliate program system,

15. The Partner at any time of the Agreement can control the state of Commissions accumulated in his account in the Ceneo.pl Partner Program in the Administrative Panel.

16. Partners are required to make relevant settlements under the tax obligations related to generating revenue under this Agreement on their own and on their own account. Ceneo is not liable for non-fulfilment or improper fulfilment by the Partners of their obligations stipulated by the tax law.

17. VAT invoices or bills documenting the Partner’s services may be issued on behalf of the Partner by another authorized person based on separately agreed terms.

ARTICLE VII – CENEO AND PARTNER’S LIABILITY AND INQUIRIES

1. Ceneo is not responsible for:

a) the inability to recognize the Conversion resulted in a removal/modification, by the person using the Advertising Creation, the file containing a „cookie” with information on how to obtain the Conversion, obtained after Clicking on the Advertising Creation or by this person not using the „cookie” technology.

b) the technical problems related to the display of Advertising Creations, counting Clicks, counting Conversions or redirecting visitors of the Partner’s Website.

c) any irregularities related to the settlement of payment within the Ceneo.pl Partner Program, for reasons attributable to the Partner.

d) Partner’s lost benefits associated with the participation in the Ceneo.pl Partner Program,

e) the damage suffered by the Partner indirectly related to the participation in the Ceneo.pl Partner Program (in particular for the loss of potential profits by the Partner).

2. Partner shall be responsible for any damage caused by the breach of the Agreement and the Terms of Conditions. Ceneo is entitled to charge the Partner with potential costs of litigation, damages, penalties, technical supervision and repair as well as others being the consequence of breaching the Terms and Conditions or the Partner’s business law.

3. In case of violation of the provisions of Article II or IV, V of the Terms and Conditions, among other consequences provided for in the Terms and Conditions, Ceneo may require the Partner to pay liquidated damages in the amount equal to the cash deposited in its account. The payment of the liquidated damages does not prevent Ceneo from recovering damages exceeding the amount of the liquidated damages.

4. In the case of infringements considered by Ceneo to be minor infringements, Ceneo.pl sp. z o.o. may block the Partner’s account and call for the cessation of infringements and removal of their consequences in a given period, and in the case of a positive response of the Partner Ceneo may reactivate the account. Account block means cessation of the Ceneo.pl Partner Program functions, including the lack of access to the Administrative Panel and the suspension of the calculation of the Partner’s Commissions for the participation in the Ceneo.pl Partner Program.

5. In the event of the Partner’s breach of the Terms and Conditions, any measures provided in these Terms and Conditions will be applied at the discretion of Ceneo with respect to one or both of Partner’s accounts.

6. Any of Partner’s doubts concerning the rules of the Ceneo.pl Partner Program and issues related to the implementation of the Ceneo.pl Partner Program are explained and resolved by the Ceneo staff in the mode available on the Ceneo.pl Partner Program website.

7. Any disputes that may arise from the Agreement on the terms specified in the Terms and Conditions, shall be settled by courts of law in Wrocław.

ARTICLE VIII – PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Ceneo ensures the protection of personal data of the Partner and its representatives as well as information regarding the concluded Agreement and the manner of its implementation before destruction by loss, disclosure or unauthorized modification by third parties.

2. Ceneo processes personal data (Partners, Partners’ representatives) in accordance with the provisions of applicable law, including Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (hereinafter ‚the General Data Protection Regulation’).

3. The administrator of personal data of Partners and representatives of Partners (being natural persons) within the meaning of the general data protection regulation, provided to Ceneo in connection with the performance of the Partnership Program, is Ceneo.

4. The personal data of the Partners and their representatives (including persons indicated by Ceneo as a contact person) are collected by Ceneo during registration to the Partnership Program, as well as later, during the performance of the contract concluded with the Partners.

5. Personal data of Partners and their representatives are processed for the purpose and scope necessary to perform the contract concluded under the Partnership Program. This also includes handling inquiries and complaints from Partners or their representatives, settling accounts with Partners, analyzing and examining how partners treat contracts, and processing personal data for marketing purposes, for court or administrative proceedings, for archival purposes, and for purposes of providing the accountability of the performance of obligations under the law.

6. Providing data by Partners or their representatives is only necessary to the extent resulting from the registration form for the Partnership Program and indicated in these regulations and is a contractual requirement. In the remaining scope, providing data is voluntary.

7. In connection with the performance of agreements with Partners, Ceneo does not make available and does not provide Partners with personal data of Ceneo.pl users.

8. Ceneo provides Partners and Partner representatives with the exercise of rights resulting from the provisions of the General Data Protection Regulation, including the right to access personal data, rectification, limitation, deletion, transfer as well as the right to object to data processing. In the event of consent to the processing of personal data, Ceneo provides Partners and Partner representatives with the option of withdrawing consent at any time. Partner partners and representatives also have the right to lodge a complaint with the supervisory body.

9. Personal data of Partners and Partners’ representatives may be made available to entities authorized to receive them under applicable law, including the competent judicial authorities. Personal data of Partners and Partners’ representatives may also be transferred to third parties, performing activities related to the Partnership Program on behalf of Ceneo.

10. Ceneo uses the reCAPTCHA Google Inc. service to check if a person registering or logging in to the Partner Program website is a natural person. This action is aimed at preventing the use of the functionality of the Ceneo website by automated computer programs (bots) designed to send spam (unwanted commercial correspondence). The IP address of the Partner’s computer or Partner’s representative is then forwarded to Google. Google will anonymize this data, leaving only a part of the IP address of the Partner’s computer or its representative. In exceptional cases, the full IP address of the computer is transferred to a Google server in the USA and only then is it anonymized. Google Inc. joined the US – EU Privacy Shield program, confirming the use of appropriate data protection safeguards.

11. Personal data of Partners and Partners’ representatives are processed by Ceneo for the duration of the agreement concluded with the Partner and obligations arising therefrom, and then – to a limited extent – for the period during which claims can be made in connection with the performance of such a contract.

12. Personal data of Partners and Partners’ representatives are protected by Ceneo against their disclosure to unauthorized persons, as well as other cases of their disclosure or loss and against destruction or unauthorized modification of indicated data through the use of appropriate organizational safeguards, as well as technical and programming safeguards, in particular data encryption systems.

13. The Partner is obliged to ensure lawful processing of personal data of Ceneo’s representatives, made available to the Partner in order to perform the contract in the Partner Program.

14. Ceneo may also use „cookies” as part of the implementation of the agreement in the Partner Program. The information collected using „cookies” is used to perform the contract with the Partner, including counting Internet user redirects from the Partner’s websites to the Ceneo.pl website. Detailed rules for the use of „cookies” are set out in the „Cookies Information”.

ARTICLE IX – ACCESS TO API

1. The purpose of the API is to inspire, to help develop skills and to enable Partners to create their own Advertising Creations.

2. The Partner has the right to request access to the API by contacting with Ceneo.pl using the address published on the website of the Administrative Panel. If the application is successful, the Partner receives an API key, which allows for the use of the API. Ceneo has the right to refuse to grant an activation key or annul it if the Partner seeking access to the API, in the Ceneo assessment, does not give adequate guarantee of a fair use in accordance with the provisions of these Terms and Conditions or otherwise harm the interests of Ceneo or its partners.

3. The Partner who has received an API key, referred to in paragraph. 2 bears full responsibility for its use for purposes breaching the applicable law and these Terms and Conditions. The Partner’s responsibility also extends to the people the activation key was made available to even in case of non-culpable actions.

4. The Partner may use the information collected by the API solely in order to promote Ceneo services, on the terms described in these Terms and Conditions. Any other use of the API is prohibited.

5. Ceneo reserves the right to deactivate the API key and to introduce access restrictions in cases of violation of the provisions of these Terms and Conditions.

6. Ceneo does not guarantee the continuity of the API operation, however, will make every effort to ensure reliable and uninterrupted operation of the API.

7. The Partner is not entitled to modify the content returned by the API methods.

8. In the case of blocking the API access to the key the Partner is obliged to immediately delete the data collected by the API.

ARTICLE X – TERMINATION AND WITHDRAWAL FROM THE AGREEMENT

1. Either party may terminate this Agreement without giving any reason, giving a two weeks’ notice effective at the end of a calendar month.

2. In the case of the Partner participating in the Ceneo.pl Partner Program using more than one Website the termination of the Agreement concerns the participation in the Ceneo.pl Partner Program in respect of all the Websites submitted by the Partner, unless the content of the termination notice clearly indicates otherwise.To terminate the Agreement in respect only of certain Partner’s Websites the provisions of this Article shall apply accordingly.

3. In the case of non-compliance by the Partner within 2 months to the call for submitting upto-date data needed to implement the Agreement or for making changes to the Partner’s Website, Ceneo reserves the right to terminate the Agreement by notice.

4. In case of violation of the Terms and Conditions by the Partner, Ceneo may terminate the Agreement with immediate effect (ie. on the date of sending the email to the Partner with a notice of termination of the Agreement).

5. Ceneo reserves the right to terminate the Agreement in the following cases:

a) if within 3 months from the date of the Registration, the Partner does not submit any proposal for the Product, will not obtain any User, or when in the same period Remuneration will not be due to him;

b) if within 12 months from the date of registration Remuneration gathered by the Partner shall not exceed at least 100 PLN gross.

6. Upon expiration or termination of this Agreement, the Partner shall retain the right to the Remuneration in respect to the Ceneo.pl Service users acquired who had made an action leading to Conversion before the expiry of the Agreement. However, if the accrued amount of the Remuneration at the date of termination of the Agreement would be less than the amount of 50 PLN, no Remuneration will be paid to the Partner and the amount will be credited to the operational costs related to the conduct and closure of the Partner’s account. The Remuneration due to the Partner’s is to be paid in accordance with the provisions of these Terms and Conditions.

7. In the event of termination or expiry of the Agreement, the amount of the payment of the Remuneration due to the Partner shall not be subject to the provisions specified in Art. VI. paragraph. 1 of the Terms and Conditions.

8. At the time of termination for any reason, the Partner shall immediately remove the Advertising Creations from the Websites.

9. Within 14 days from the conclusion of the Agreement, the Partner may withdraw from it without giving any reasons by making an appropriate declaration in electronic form or in writing (to keep the deadline it is enough to send the letter before its expiry). The right to withdraw from the Agreement shall not be granted if the Partner has done any action within the Ceneo.pl Partner Program, especially when the Partner has published the Advertising Creations on the submitted Websites.

ARTICLE XI – IMPORTANCE AND CHANGES THE TERMS AND CONDITIONS

1. Ceneo reserves the right to amend these Terms and Conditions at any time. Each Partner will be notified of the changes via e-mail within 15 days of the change. In case of refusal of acceptance of the new conditions by the Partner the Agreement between him and Ceneo expires, according to Art. X paragraph 1.

2. The Partner is obliged to follow the changes to the Terms and Conditions at //pp.ceneo.pl/regulamin/ and familiarize himself with them.

3. Ceneo reserves the right to close the Ceneo.pl Partner Program as a whole without giving any reason.

4. The Partner agrees to comply with the applicable law with all activities related to the Partner’s participation in the Ceneo.pl Partner Program.


« wróć do strony głównej

css

ol { list-style-type: decimal; }